ДОБРО ДОШЛИ,

на сајт Галерије "Градац"

Галеријска делатност у Рашки, свој систематски организован облик добила је на самом крају 20. века када, почетком 1996. године, овом делатношћу почиње да се бави Центар за културу, образовање и информисање „Градац“. Од тада до данас, у за то посебно намењеном простору, организовано је преко 350 изложби. Утемељењу и развоју излагачке делатности највише је допринео Уредник културног програма Милојко Милићевић. Од 2015. године на пословима кустоса запослена је историчарка уметности Sonja Milićević.

Рад Галерије може да се прати на сајту 

http://galerijagradac.simplesite.com/ 

и на ФБ страници  https://www.facebook.com

ДОБРОДОШЛИ!

 

 • МУЗЕЈИ ЗА 10 мај месец (13-20. 05. 2019)

  На иницијативу кустоса галерије Соње Милићевић, Центар за културу, образовање и информисање "Градац" придружио се националној манифестацији "Музеји Србије, десет дана од 10 до 10", 2016. године. Захваљујући учешћу у манифестацији, развијању свести о значају заштите културне баштине као и реализацији изузетних програма током две године учешћа, а пре свега у 2017. години, Оснивачки одбор манифестације доделио је 2018. године Центру за културу „Градац“ ПРИЗНАЊЕ за посебно залагање током Манифестације Музеји Србије десет дана од 10 до 10.
  Oд 2018. године, манифестација се одржава под новим називом "Музеји за 10" и као и претходних година
  обухвата Међународни дан музеја, Европску ноћ музеја и Националну недељу музеја. Рашка ће се, и наредних година, учешћем придружити осталим градовима-учесницима у овој највећој европској националној културној манифестацији!

  Више информација о ПРОГРАМУ овогодишње манифестације наћиће се благовремено на нашем сајту у рубрици У НАЈАВИ..., као и на сајту манифестације: http://www.muzejisrbije.rs/2018/04/20/centar-za-kulturu-obrazovanje-i-informisanje-gradac-raska/

  Тонски запис на РБ1 (40:44), који бележи јављање кустоскиње Центра за културу "Градац", Соње Милићевић, током манифестације 2016. године:
  http://www.rts.rs/page/radio/sr/story/23/radio-beograd-1/2321526/u-sredistu-paznje.html

 • ДАНИ КРАЉИЦЕ ЈЕЛЕНЕ јун месец

  Mанифестацијa "Дани краљице Јелене", традиционално се одржава од 2006. године, под покровитељством Општина Рашка, а у организацији Центра за културу "Градац", Туристичко спортске организације Рашка и сестринства Манастира Градац.
  "Дани краљице Јелене" који су се с почетка организовали у мају, последњих неколико година обично се одржавају почетком јуна текуће године.

  Манифестација је посвећенa жени краља Уроша I, ктиторки манастира Градац и има културно-историјски и традиционални карактер.

  Ове 2019. године одржаће се у периоду од 31. маја до 2. јуна

 • МУЗИЧКИ ФЕСТИВАЛ "ДАН ЗАУВЕК" крај јуна/почетак јула

  Фестивал је установљен 2009. године у форми меморијалног концерта, поводом годишњице смрти гитаристе из Рашке Веселина Гацаферија (1961-2008). Током година фестивал је прерастао у тродневну манифестацију (одржавану крајем јуна и почетком јула месеца) на којој је учествовало до десет музичких група и музичара који негују рок, блуз, џез и класичну ("озбиљну") музику. Фестивал је уврштен у редовне активности Центра за културу "Градац" и био је отворен и за друге врсте уметничких израза (изложбе фотографија и слика, приказивање филмова, промоције књига...)
  Основна идеја фестивала (иза чије замисли и организације је стајао уредник културног програма Милојко Милићевић), била је да неговањем квалитетне музике код младих развија добар музички укус и да својим програмом допринесе развоју културних садржаја и унапређењу културне понуде у општини Рашка. Фестивал се одржавао под покровитељством Општине Рашка, а његов значај је препознало и Министарство културе и информисања Републике Србије, које је 2016. године, финансијски подржало његово одржавање.
  Нажалост, у недостатку адекватне подршке од стране матичне установе Центра за културу "Градац", Фестивал се након 2016. године не одржава.

  Прилози РТВ Рашка:
  https://www.youtube.com/watch?v=62YXIXAr6H8

  https://www.youtube.com/watch?v=uQLq6o2z_1k

 • РАШКЕ ДУХОВНЕ СВЕЧАНОСТИ јул/август јул/август

  Рашке Духовне Свечаности су још једна културна манифестација Општине Рашка, започета 1993. године, која до данас успешно промовише актуална дешавања у култури и уметности и истовремено негује традицију и културу овог краја. Манифестација има два дела:
  * први део манифестације чини - Међународна ликовна колонија "Академија Јелена Анжујска" која се одржава у селу Градац, у близини истоименог манастира и
  * други, централни део чини - програмски садржај манифестације који се одржава у Рашки.
  Колонија се сваке године одржава у другој половини јула месеца, а централни део манифестације, у трајању од 3 дана, који започиње изложбом радова са поменуте колоније, завршава се на Преображење, 19. августа, доделом престижног признања "Стефан Првовенчани".
  У 2018. години обележена је 25-а јубиларна година одржавања Рашких духовних свечаности.

  Више о свечаностима на сајту: http://www.rds.org.rs/

Цен­тар за кул­ту­ру, обра­зо­ва­ње и ин­фор­ми­са­ње „Гра­дац“ из Рашке (ЦКОИ „Градац“) је уста­но­ва кул­ту­ре оп­штег ти­па на ло­кал­ном ни­воу, чи­ји је осни­вач Скупштина Општине Ра­шка. Под овим на­зи­вом по­слу­је од 1992. и прав­ни је на­след­ник не­ка­да­шњег Рад­нич­ког уни­вер­зи­те­та ко­ји је по­сло­вао од 1963. го­ди­не. Од са­мог по­чет­ка ба­ви се би­бли­о­теч­ком де­лат­но­шћу (град­ска би­бли­о­те­ка и три би­бли­о­теч­ка огран­ка са око 60.000 књи­га).

 Од 1996. го­ди­не установа раз­ви­ја де­лат­ност кул­ту­ре у сле­де­ћим сег­мен­ти­ма:

 • ГАЛЕРИЈА 
 • из­да­вач­ка де­лат­ност
 • ор­га­ни­за­ци­ја кул­тур­них ма­ни­фе­ста­ци­ја (општинска и окружна смо­трa ре­ци­та­то­ра, „Да­ни краљице Јелене“, музички фестивал „Дан заувек“ и „Ра­шке ду­хов­не све­ча­но­сти“  које трају двадесет две године уз оку­пља­ње нај­зна­чај­ни­јих умет­ни­ка на пла­ну књи­жев­но­сти, на­у­ке, фил­ма, по­зо­ри­шта, сли­кар­ства и му­зи­ке... уз до­де­лу престижног при­зна­ња “Сте­фан Пр­во­вен­ча­ни”.  У са­ста­ву ове ма­ни­фе­ста­ци­је од 2002. го­ди­не по­сто­ји и ме­ђу­на­род­на ли­ков­на ко­ло­ни­ја „Ака­де­ми­ја Је­ле­на Ан­жуј­ска“. (фундус установе садржи преко 300 уметничких дела насталих на овој колонији),
 • про­мо­тив­на (књи­жев­не ве­че­ри, про­мо­ци­је књи­га), и
 • при­ка­зи­вач­ка де­лат­ност (би­о­скоп, по­зо­ри­шна го­сто­ва­ња).

  

ВИ­ЗИ­ЈА*

 

* Дру­штве­на уста­но­ва оп­штег ти­па по­све­ће­на при­ку­пља­њу, про­мо­ци­ји и про­дук­ци­ји са­др­жа­ја кул­ту­ре као и ства­ра­њу кул­тур­них на­ви­ка нај­ши­ре пу­бли­ке у оп­шти­ни Ра­шка.

 

Визија установе је да се наметне као место сусрета, промовисања и реализовања најразличитијих културних иницијатива и догађаја и да постане препознатљива по културним, образовним и уметничким програмима, како на локалном тако и на националном нивоу . Заштита и неговање културне баштине је још један сегмент који мора постати темељ очувања и развоја културног, али и националног идентитета.

 

МИСИЈА**

 

** Ства­ра­ње усло­ва ко­ји мо­ти­ви­шу гра­ђа­не и умет­ни­ке да ак­тив­но уче­ству­ју у кре­и­ра­њу ат­мос­фе­ре ко­ја афир­ми­ше ло­кал­не вред­но­сти у кул­ту­ри и ства­ра кул­тур­ни иден­ти­тет гра­да као плод кон­ти­ну­и­ра­ног ра­да и зби­ра по­је­ди­нач­них и груп­них до­стиг­ну­ћа, уз стал­но при­су­ство на­ци­о­нал­них и кул­тур­них вред­но­сти и про­дук­ци­је са про­сто­ра др­жа­ве, али и ино­стран­ства у ци­љу по­ве­зи­ва­ња и не­го­ва­ња ра­зно­вр­сно­сти.

 

Мисија установе је, стога, да доприноси интелектуалном, друштвеном и општем развоју окружења кроз све облике креативног изражавања, да кроз сарадњу са другим културним установама и појединцима оствари пуни потенцијал индивидуалног и колективног, да унапреди, очува и учини доступним  јавности (садашњим и будућим генерацијама) културна и уметничка добра, да подстиче њихово стварање и настанак како би допринели културном, али и визуелном идентитету нашег града.