ДОБРО ДОШЛИ,

на сајт Галерије "Градац"
 • ХИПЕРПОВЕЗАНИ МУЗЕЈИ: Нови приступи - нова публика 14-20. маја 2018.

  Галерија Центра за културу, образовање и информисање "Градац" придружила се националној манифестацији "Музеји Србије, десет дана од 10 до 10", 2016. године.
  Ове 2018. године, манифестација се одржава под новим називом "Музеји за 10" и слоганом "Хиперповезани музеји: Нови приступи, нова публика".
  Манифестација обухвата Међународни дан музеја (18. мај), Европску ноћ музеја (19. мај) и Националну недељу музеја, а Рашка ће се, учешћем, придружити осталим градовима-учесницима у овој највећој европској националној културној манифестацији!
  Од 14 - 20. маја 2018. године, у више од 45 градова и места широм земље публику очекују занимљиве изложбе, велики број радионица и пратећих програма.
  Више информација о ПРОГРАМУ овогодишње манифестације у рубрици У НАЈАВИ...

  Тонски запис на РБ1 (40:44), који бележи јављање представника Центра за културу "Градац", током манифестације 2016. године:
  http://www.rts.rs/page/radio/sr/story/23/radio-beograd-1/2321526/u-sredistu-paznje.html

 • ДАНИ КРАЉИЦЕ ЈЕЛЕНЕ 2018 1-3. јуна 2018

  Mанифестацијa "Дани краљице Јелене", традиционално се одржава од 2006. године, под покровитељством Општина Рашка, а у организацији Центра за културу "Градац", Туристичко спортске организације Рашка и сестринства Манастира Градац.
  Ове године "Дани краљице Јелене" биће одржани у периоду од 1 - 3. јуна 2018. године

  Манифестација је посвећенa жени краља Уроша I, ктиторки манастира Градац и има културно-историјски и традиционални карактер.

 • МУЗИЧКИ ФЕСТИВАЛ "ДАН ЗАУВЕК" крај јуна/почетак јула

  Фестивал је установљен и одржава се од 2009. године у форми меморијалног концерта, поводом годишњице смрти гитаристе из Рашке Веселина Гацаферија (1961-2008). Током година прерастао је у тродневну манифестацију на којој учествује до десет музичких група и музичара који негују рок, блуз, џез и класичну ("озбиљну") музику. Фестивал је отворен и за друге врсте уметничких израза (изложбе фотографија и слика, приказивање филмова, промоције књига...)
  Основна идеја фестивала је да неговањем квалитетне музике код младих развија добар музички укус и да својим програмом допринесе развоју културних садржаја и унапређењу културне понуде у општини Рашка. Фестивал се одржава под покровитељством Општине Рашка, а његов значај је препознало и Министарство културе и информисања Републике Србије, које је 2016. године, финансијски је подржало његово одржавање.
  Фестивал се сваке године одржава крајем јуна и почетком јула месеца.

  Прилози РТВ Рашка:
  https://www.youtube.com/watch?v=62YXIXAr6H8

  https://www.youtube.com/watch?v=uQLq6o2z_1k

 • РАШКЕ ДУХОВНЕ СВЕЧАНОСТИ јул/август јул/август

  Рашке Духовне Свечаности су још једна културна манифестација Општине Рашка, започета 1993. године, која до данас успешно промовише актуална дешавања у култури и уметности и истовремено негује традицију и културу овог краја. Манифестација има два дела:
  * први део манифестације чини - Међународна ликовна колонија "Академија Јелена Анжујска" која се одржава у селу Градац, у близини истоименог манастира и
  * други, централни део чини - програмски садржај манифестације који се одржава у Рашки.
  Колонија се сваке године одржава у другој половини јула месеца, а централни део манифестације, у трајању од 3 дана, се завршава на Преображење, 19. августа.

Цен­тар за кул­ту­ру, обра­зо­ва­ње и ин­фор­ми­са­ње „Гра­дац“ из Рашке (ЦКОИ „Градац“) је уста­но­ва кул­ту­ре оп­штег ти­па на ло­кал­ном ни­воу, чи­ји је осни­вач Скупштина Општине Ра­шка. Под овим на­зи­вом по­слу­је од 1992. и прав­ни је на­след­ник не­ка­да­шњег Рад­нич­ког уни­вер­зи­те­та ко­ји је по­сло­вао од 1963. го­ди­не. Од са­мог по­чет­ка ба­ви се би­бли­о­теч­ком де­лат­но­шћу (град­ска би­бли­о­те­ка и три би­бли­о­теч­ка огран­ка са око 60.000 књи­га).

 Од 1996. го­ди­не установа раз­ви­ја де­лат­ност кул­ту­ре у сле­де­ћим сег­мен­ти­ма:

 • ГАЛЕРИЈА (12 до 15 из­ло­жби го­ди­шње  – сли­ке, скулп­ту­ре, фо­то­гра­фи­ја, ка­ри­ка­ту­ра, гра­фи­ка... Зна­чај­на име­на са­вре­ме­ног срп­ског сли­кар­ства из­ла­га­ла су у овој га­ле­ри­ји, да по­ме­не­мо Ми­ло­ра­да Ба­ту Ми­ха­и­ло­ви­ћа, Цвет­ка Ла­и­но­ви­ћа, То­до­ра Сте­ва­но­ви­ћа, Ра­ди­са­ва Тр­ку­љу, Ми­ли­цу Ра­до­ва­но­вић, Жи­во­ра­да Ци­гли­ћа, Об­ра­да Јо­ва­но­ви­ћа, Ратка Вулановића, Мому Антоновића, Перицу Донкова...),
 • из­да­вач­ка де­лат­ност (књи­жев­ни ча­со­пис “Ра­шка” од 1996. го­ди­не – пр­ви број об­ја­вљен 1971. го­ди­не; за­тим би­бли­о­те­ка “Иза­бра­на де­ла” у ко­јој су об­ја­вље­ни Сло­бо­дан Ра­ки­тић, Ми­ли­ца Нов­ко­вић, Ти­о­дор Ро­сић, Ми­ли­сав Са­вић и Мирољуб Јоковић као и би­бли­о­те­ка “Ра­шки на­пе­ви” у ко­јој је об­ја­вље­но десет збир­ки по­е­зи­је мла­ђих пе­сни­ка, као и низ по­себ­них из­да­ња из бе­ле­три­сти­ке; го­ди­шње се об­ја­ви де­се­так но­вих на­сло­ва),
 • ор­га­ни­за­ци­ја кул­тур­них ма­ни­фе­ста­ци­ја (општинска и окружна смо­трa ре­ци­та­то­ра, „Да­ни краљице Јелене“, музички фестивал „Дан заувек“ и „Ра­шке ду­хов­не све­ча­но­сти“  које трају двадесет две године уз оку­пља­ње нај­зна­чај­ни­јих умет­ни­ка на пла­ну књи­жев­но­сти, на­у­ке, фил­ма, по­зо­ри­шта, сли­кар­ства и му­зи­ке... уз до­де­лу престижног при­зна­ња “Сте­фан Пр­во­вен­ча­ни”: композитор Светислав Божић, сликар Милорад Бата Михаиловић, архитекта Предраг Ристић, књижевник Драгослав Михаиловић, филозоф Михајло Ђурић, режисер Емир Кустурица, писци Данко Поповић, Слободан Ракитић, Милисав Савић, композиторка Исидора Жебељан, режисер и сценариста Тимоти Џон Бајфорд су само неки од добитника овог признања ... ). У са­ста­ву ове ма­ни­фе­ста­ци­је од 2002. го­ди­не по­сто­ји и ме­ђу­на­род­на ли­ков­на ко­ло­ни­ја „Ака­де­ми­ја Је­ле­на Ан­жуј­ска“. (фундус установе садржи преко 300 уметничких дела насталих на овој колонији),
 • про­мо­тив­на (књи­жев­не ве­че­ри, про­мо­ци­је књи­га), и
 • при­ка­зи­вач­ка де­лат­ност (би­о­скоп, по­зо­ри­шна го­сто­ва­ња).

  

ВИ­ЗИ­ЈА*

 

* Дру­штве­на уста­но­ва оп­штег ти­па по­све­ће­на при­ку­пља­њу, про­мо­ци­ји и про­дук­ци­ји са­др­жа­ја кул­ту­ре као и ства­ра­њу кул­тур­них на­ви­ка нај­ши­ре пу­бли­ке у оп­шти­ни Ра­шка.

 

Визија установе је да се наметне као место сусрета, промовисања и реализовања најразличитијих културних иницијатива и догађаја и да постане препознатљива по културним, образовним и уметничким програмима, како на локалном тако и на националном нивоу . Заштита и неговање културне баштине је још један сегмент који мора постати темељ очувања и развоја културног, али и националног идентитета.

 

МИСИЈА**

 

** Ства­ра­ње усло­ва ко­ји мо­ти­ви­шу гра­ђа­не и умет­ни­ке да ак­тив­но уче­ству­ју у кре­и­ра­њу ат­мос­фе­ре ко­ја афир­ми­ше ло­кал­не вред­но­сти у кул­ту­ри и ства­ра кул­тур­ни иден­ти­тет гра­да као плод кон­ти­ну­и­ра­ног ра­да и зби­ра по­је­ди­нач­них и груп­них до­стиг­ну­ћа, уз стал­но при­су­ство на­ци­о­нал­них и кул­тур­них вред­но­сти и про­дук­ци­је са про­сто­ра др­жа­ве, али и ино­стран­ства у ци­љу по­ве­зи­ва­ња и не­го­ва­ња ра­зно­вр­сно­сти.

 

Мисија установе је, стога, да доприноси интелектуалном, друштвеном и општем развоју окружења кроз све облике креативног изражавања, да кроз сарадњу са другим културним установама и појединцима оствари пуни потенцијал индивидуалног и колективног, да унапреди, очува и учини доступним  јавности (садашњим и будућим генерацијама) културна и уметничка добра, да подстиче њихово стварање и настанак како би допринели културном, али и визуелном идентитету нашег града.

Галеријска делатност у Рашки, свој систематски организован облик добила је тек на самом крају 20. века када, почетком 1996. године, овом делатношћу почиње да се бави Центар за културу, образовање и информисање „Градац“. Од тада до данас, у за то посебно намењеном простору, организовано је преко 300 изложби.

Већ од прве, све изложбе у Галерији биле су пропагандно покривене одговарајућим плакатима, позивницама за свечана отварања, а преко локалних средстава информисања (Радио и ТВ Рашка) рекламиране су у циљу обезбеђивања публике. Честа су била гостовања уметника у емисијама ових средстава информисања као и одговарајући прилози са свечаних отварања. Повремено су изложбе у Галерији Центра за културу „Градац“ представљане и у медијима од ширег значаја (дневна штампа – Вечерње новости, Политика, Данас…, Радио Београд, РТС).
У хроничној беспарици, Центар није прибегавао изради каталога монографског типа, али је профилисано неколико типова и формата каталога који су препознатљиви као оригинална графичка решења. Углавном се ради о форматима А4, 350 х 250 cm и 620 х 290 cm, на картону од 250 и 350 gr/m2, „бигованом“ на различите начине и са репродукцијама у боји, уз биографске податке и референтне текстове о ауторима (биографија, подаци о изложбама, наградама и критички текст).
У већини случајева изложбе трају петнаест дана (некад до месец дана). У простору Галерије, у оквиру изложби, повремено се организују дечије радионице, као и разне трибине, промоције књига, пројекције филмова и дрги програми.
Од 1998. године Центар прави видео-записе свих програма које организује, па тако и свечаних отварања свих до данас одржаних изложби, а то подразумева и појединачна бележења свих експоната.
У протекле дведеценије Галерија Центра за културу „Градац“ израсла је у референтну галерију у овом делу Србије, у коју радо долазе и у коју су добродошли уметници најразличитијих опредељења. Галерија је, такође, омиљено место окупљања ликовне публике из Рашке и Новог Пазара која је формирана захваљујући континуитету и квалитету који је Галерија установила и на њему истрајала.
Отворена је за сарадњу са другим установама културе, уметничким удружењима и појединцима.


Рад Галерије може да се прати на сајту 

http://galerijagradac.simplesite.com/ 

и на ФБ страници  https://www.facebook.com

ДОБРОДОШЛИ!