ДОБРО ДОШЛИ,

на сајт Галерије "Градац"
 • МУЗЕЈ У ГОСТИМА мај

  Центар за културу, образовање и информисање "Градац" (Галерија Центра за културу "Градац" Рашка) је од 2016, један је од учесника манифестације Музеји Србије, десет дана од 10 до 10, која се, ове 2017. године, одржава под слоганом "Музеј у гостима", у периоду од 11. до 20. маја.
  Програм се завршава у суботу 20. маја када ће се обележити Европска ноћ музеја, а у којој ће се Рашка придружити осталим градовима-учесницима у највећој европској културној манифестацији!

  Тонски запис на РБ1 (40:44), који бележи јављање представника Центра за културу "Градац", током манифестације:
  http://www.rts.rs/page/radio/sr/story/23/radio-beograd-1/2321526/u-sredistu-paznje.html

 • ДАНИ КРАЉИЦЕ ЈЕЛЕНЕ мај/јун

  Mанифестацијa "Дани краљице Јелене", традиционално се одржава од 2006. године, под покровитељством Општина Рашка, а у организацији Центра за културу "Градац", Туристичко спортске организације Рашка и сестринства Манастира Градац.
  Ове године "Дани краљице Јелене" биће одржани у периоду од 26 - 28. маја 2017.

  Манифестација је посвећенa жени краља Уроша I, ктиторки манастира Градац и има културно-историјски и традиционални карактер.

  Прилог РТВ Рашка:

  https://www.youtube.com/watch?v=-bglsjXl-k4&list=PL3TIrMAJtr0GZ07i0hxndyGb5K2THvDHd&index=22

 • МУЗИЧКИ ФЕСТИВАЛ "ДАН ЗАУВЕК" крај јуна/почетак јула

  Фестивал је установљен и одржава се од 2009. године у форми меморијалног концерта, поводом годишњице смрти гитаристе из Рашке Веселина Гацаферија (1961-2008). Током година прерастао је у тродневну манифестацију на којој учествује до десет музичких група и музичара који негују рок, блуз, џез и класичну ("озбиљну") музику. Фестивал је отворен и за друге врсте уметничких израза (изложбе фотографија и слика, приказивање филмова, промоције књига...)
  Основна идеја фестивала је да неговањем квалитетне музике код младих развија добар музички укус и да својим програмом допринесе развоју културних садржаја и унапређењу културне понуде у општини Рашка. Фестивал се одржава под покровитељством Општине Рашка, а његов значај је препознало и Министарство културе и информисања Републике Србије, које је 2016. године, финансијски је подржало његово одржавање.
  Фестивал се сваке године одржава крајем јуна и почетком јула месеца.

  Прилози РТВ Рашка:
  https://www.youtube.com/watch?v=62YXIXAr6H8

  https://www.youtube.com/watch?v=uQLq6o2z_1k

 • РАШКЕ ДУХОВНЕ СВЕЧАНОСТИ јул/август јул/август

  Рашке Духовне Свечаности су још једна културна манифестација Општине Рашка, започета 1993. године, која до данас успешно промовише актуална дешавања у култури и уметности и истовремено негује традицију и културу овог краја. Манифестација има два дела:
  * први део манифестације чини - Међународна ликовна колонија "Академија Јелена Анжујска" која се одржава у селу Градац, у близини истоименог манастира и
  * други, централни део чини - програмски садржај манифестације који се одржава у Рашки.
  Колонија се сваке године одржава у другој половини јула месеца, а централни део манифестације, у трајању од 3 дана, се завршава на Преображење, 19. августа.

Цен­тар за кул­ту­ру, обра­зо­ва­ње и ин­фор­ми­са­ње „Гра­дац“ из Рашке (ЦКОИ „Градац“) је уста­но­ва кул­ту­ре оп­штег ти­па на ло­кал­ном ни­воу, чи­ји је осни­вач Скупштина Општине Ра­шка. Под овим на­зи­вом по­слу­је од 1992. и прав­ни је на­след­ник не­ка­да­шњег Рад­нич­ког уни­вер­зи­те­та ко­ји је по­сло­вао од 1963. го­ди­не. Од са­мог по­чет­ка ба­ви се би­бли­о­теч­ком де­лат­но­шћу (град­ска би­бли­о­те­ка и три би­бли­о­теч­ка огран­ка са око 60.000 књи­га).

 Од 1996. го­ди­не установа раз­ви­ја де­лат­ност кул­ту­ре у сле­де­ћим сег­мен­ти­ма:

 • ГАЛЕРИЈА (12 до 15 из­ло­жби го­ди­шње  – сли­ке, скулп­ту­ре, фо­то­гра­фи­ја, ка­ри­ка­ту­ра, гра­фи­ка... Зна­чај­на име­на са­вре­ме­ног срп­ског сли­кар­ства из­ла­га­ла су у овој га­ле­ри­ји, да по­ме­не­мо Ми­ло­ра­да Ба­ту Ми­ха­и­ло­ви­ћа, Цвет­ка Ла­и­но­ви­ћа, То­до­ра Сте­ва­но­ви­ћа, Ра­ди­са­ва Тр­ку­љу, Ми­ли­цу Ра­до­ва­но­вић, Жи­во­ра­да Ци­гли­ћа, Об­ра­да Јо­ва­но­ви­ћа, Ратка Вулановића, Мому Антоновића, Перицу Донкова...),
 • из­да­вач­ка де­лат­ност (књи­жев­ни ча­со­пис “Ра­шка” од 1996. го­ди­не – пр­ви број об­ја­вљен 1971. го­ди­не; за­тим би­бли­о­те­ка “Иза­бра­на де­ла” у ко­јој су об­ја­вље­ни Сло­бо­дан Ра­ки­тић, Ми­ли­ца Нов­ко­вић, Ти­о­дор Ро­сић, Ми­ли­сав Са­вић и Мирољуб Јоковић као и би­бли­о­те­ка “Ра­шки на­пе­ви” у ко­јој је об­ја­вље­но десет збир­ки по­е­зи­је мла­ђих пе­сни­ка, као и низ по­себ­них из­да­ња из бе­ле­три­сти­ке; го­ди­шње се об­ја­ви де­се­так но­вих на­сло­ва),
 • ор­га­ни­за­ци­ја кул­тур­них ма­ни­фе­ста­ци­ја (општинска и окружна смо­трa ре­ци­та­то­ра, „Да­ни краљице Јелене“, музички фестивал „Дан заувек“ и „Ра­шке ду­хов­не све­ча­но­сти“  које трају двадесет две године уз оку­пља­ње нај­зна­чај­ни­јих умет­ни­ка на пла­ну књи­жев­но­сти, на­у­ке, фил­ма, по­зо­ри­шта, сли­кар­ства и му­зи­ке... уз до­де­лу престижног при­зна­ња “Сте­фан Пр­во­вен­ча­ни”: композитор Светислав Божић, сликар Милорад Бата Михаиловић, архитекта Предраг Ристић, књижевник Драгослав Михаиловић, филозоф Михајло Ђурић, режисер Емир Кустурица, писци Данко Поповић, Слободан Ракитић, Милисав Савић, композиторка Исидора Жебељан, режисер и сценариста Тимоти Џон Бајфорд су само неки од добитника овог признања ... ). У са­ста­ву ове ма­ни­фе­ста­ци­је од 2002. го­ди­не по­сто­ји и ме­ђу­на­род­на ли­ков­на ко­ло­ни­ја „Ака­де­ми­ја Је­ле­на Ан­жуј­ска“. (фундус установе садржи преко 300 уметничких дела насталих на овој колонији),
 • про­мо­тив­на (књи­жев­не ве­че­ри, про­мо­ци­је књи­га), и
 • при­ка­зи­вач­ка де­лат­ност (би­о­скоп, по­зо­ри­шна го­сто­ва­ња).

  

ВИ­ЗИ­ЈА*

 

* Дру­штве­на уста­но­ва оп­штег ти­па по­све­ће­на при­ку­пља­њу, про­мо­ци­ји и про­дук­ци­ји са­др­жа­ја кул­ту­ре као и ства­ра­њу кул­тур­них на­ви­ка нај­ши­ре пу­бли­ке у оп­шти­ни Ра­шка.

 

Визија установе је да се наметне као место сусрета, промовисања и реализовања најразличитијих културних иницијатива и догађаја и да постане препознатљива по културним, образовним и уметничким програмима, како на локалном тако и на националном нивоу . Заштита и неговање културне баштине је још један сегмент који мора постати темељ очувања и развоја културног, али и националног идентитета.

 

МИСИЈА**

 

** Ства­ра­ње усло­ва ко­ји мо­ти­ви­шу гра­ђа­не и умет­ни­ке да ак­тив­но уче­ству­ју у кре­и­ра­њу ат­мос­фе­ре ко­ја афир­ми­ше ло­кал­не вред­но­сти у кул­ту­ри и ства­ра кул­тур­ни иден­ти­тет гра­да као плод кон­ти­ну­и­ра­ног ра­да и зби­ра по­је­ди­нач­них и груп­них до­стиг­ну­ћа, уз стал­но при­су­ство на­ци­о­нал­них и кул­тур­них вред­но­сти и про­дук­ци­је са про­сто­ра др­жа­ве, али и ино­стран­ства у ци­љу по­ве­зи­ва­ња и не­го­ва­ња ра­зно­вр­сно­сти.

 

Мисија установе је, стога, да доприноси интелектуалном, друштвеном и општем развоју окружења кроз све облике креативног изражавања, да кроз сарадњу са другим културним установама и појединцима оствари пуни потенцијал индивидуалног и колективног, да унапреди, очува и учини доступним  јавности (садашњим и будућим генерацијама) културна и уметничка добра, да подстиче њихово стварање и настанак како би допринели културном, али и визуелном идентитету нашег града.

Галеријска делатност у Рашки, свој систематски организован облик добила је тек на самом крају 20. века када, почетком 1996. године, овом делатношћу почиње да се бави Центар за културу, образовање и информисање „Градац“. Од тада до данас, у за то посебно намењеном простору, организовано је преко 300 изложби.

Већ од прве, све изложбе у Галерији биле су пропагандно покривене одговарајућим плакатима, позивницама за свечана отварања, а преко локалних средстава информисања (Радио и ТВ Рашка) рекламиране су у циљу обезбеђивања публике. Честа су била гостовања уметника у емисијама ових средстава информисања као и одговарајући прилози са свечаних отварања. Повремено су изложбе у Галерији Центра за културу „Градац“ представљане и у медијима од ширег значаја (дневна штампа – Вечерње новости, Политика, Данас…, Радио Београд, РТС).
У хроничној беспарици, Центар није прибегавао изради каталога монографског типа, али је профилисано неколико типова и формата каталога који су препознатљиви као оригинална графичка решења. Углавном се ради о форматима А4, 350 х 250 cm и 620 х 290 cm, на картону од 250 и 350 gr/m2, „бигованом“ на различите начине и са репродукцијама у боји, уз биографске податке и референтне текстове о ауторима (биографија, подаци о изложбама, наградама и критички текст).
У већини случајева изложбе трају петнаест дана (некад до месец дана). У простору Галерије, у оквиру изложби, повремено се организују дечије радионице, као и разне трибине, промоције књига, пројекције филмова и дрги програми.
Од 1998. године Центар прави видео-записе свих програма које организује, па тако и свечаних отварања свих до данас одржаних изложби, а то подразумева и појединачна бележења свих експоната.
У протекле дведеценије Галерија Центра за културу „Градац“ израсла је у референтну галерију у овом делу Србије, у коју радо долазе и у коју су добродошли уметници најразличитијих опредељења. Галерија је, такође, омиљено место окупљања ликовне публике из Рашке и Новог Пазара која је формирана захваљујући континуитету и квалитету који је Галерија установила и на њему истрајала.
Отворена је за сарадњу са другим установама културе, уметничким удружењима и појединцима.


Рад Галерије може да се прати на сајту 

http://galerijagradac.simplesite.com/ 

и на ФБ страници  https://www.facebook.com

ДОБРОДОШЛИ!